Ordliste fra Fossingkraft - små vannkraftverk

Her har vi samlet en del begreper som kan være av interesse for deg som vurderer å skaffe eget vannkraftverk.

Alminnelig lavvannføring

Alminnelig lavvannføring er den gjennomsnittlige laveste vannføring i et vassdrag, regnet over et år.
Les mer om alminnelig lavvannføring

Asynkrongenerator

Generator som magnetiseres av et eksisterende el- nett. Elektrisk sett er den identisk med en asynkronmotor, altså en vanlig elektromotor. I generatordrift produserer den energi ut mot nettet, mens en asynkronmotor forbruker energi fra nettet til å drive for eksempel en pumpe.

Banki-turbin

Vannturbin som utnytter vannmengden i to trinn, først ved innløpet til turbinens løpehjul, dernest treffer vannet en skovel på løpehjulet på motsatt side av innløpet. Utviklet av ungareren Donàt Bànki.

Bygge kraftverk

Et mikrokraftverk eller et mindre minikraftverk kan du med stor fordel bygge selv. Du trenger en liten inntaksdam, et turbinrør og en turbingenerator i et lite hus.
Den elektriske tilkoplingen må utføres av en autorisert installatør for vanlige lavspentinstallasjoner.

Brutto fallhøyde

Brutto fallhøyde angir høydeforskjellen i meter mellom vanninntak og turbin.

Cross-flow

Cross-flow er et annet navn på tverrstrømsturbin og Banki-turbin.

Ecowatt

Ecowatt er fellesnavn for turbingeneratorer produsert av IREM S.p.A, ved Torino i Nord-Italia.

Forbrukeravgift

Forbrukeravgift er avgift til Staten fra strømkundene. For 2018 er avgiftssatsen 16,58 øre pr. kWh + mva. Tidligere het avgiften elektrisitetsavgift, forkortet til el.avgift. Bakgrunnen for å innføre denne avgiften var at eksisterende strømkunder skulle finansiere utbygging av strømnettet til de som ennå ikke hadde strøm. Elektrisk kraft som er produsert i generator som har mindre merkeytelse enn 100 kVA er fritatt for avgift.

Fristråleturbin

Fristråleturbin utnytter kraften i en vannstråle mot skovlene i en turbin. Pelton, Banki/crossflow/tverrstrømsturbiner er fristråleturbiner.

Fullturbin

Fullturbin utnytter kraften i en vannstrøm som helt omslutter turbinhjulet. Francis- og Kaplanturbiner er fullturbiner.

Generatorer

Maskiner som omvandler mekanisk energi til elektrisk energi.

Grønne sertifikater (el-sertifikater)

Systemet med grønne sertifikater innebærer i praksis et tilskudd i øre pr kWh innmatet energi på strømnettet til produsenter av ny, fornybar energi.
Les mer om el-sertifikater

Isohydat

Isohydrat betegner linjer i et kart som viser årets gjennomsnittlige avrenning i liter pr sekund pr kvadratkilometer. Isohydatverdien i et bestemt område i landet er avhengig av både nedbørsmengde, klima og grunnforhold. Verdien angir den netto vannmengde som tilføres bekker og elver, dvs den tar hensyn til fordampning, vannopptak i vegetasjonen og hva som forsvinner i grunnen. Et punkt i en bekk med et nedbørfelt på for eksempel 5 kvadratkilometer oppstrøms for punktet,og med en isohydatverdi på 50 liter pr sekund pr kvadratkilometer vil få en gjennomsnittlig vannmengde over året på (5 km2 x 50 l/s/km2) = 250 liter pr. sekund. Dette kalles middelvannføringen.

I Norge varierer isohydatverdien fra ca 10 l/s/km2 (Finnmarksvidda) og opp til ca 150 l/s i ytre strøk på Vestlandet og i Nordland.

Konsesjon

I vassdragssammenheng er konsesjon det samme som tillatelse til  å bygge kraftverk som i nevneverdig grad berører allmenne interesser i vassdraget, men der fordelene med utbygging vurderes å være større enn skadene og ulempene for de allmenne interessene i vassdraget. For å få konsesjon må det sendes søknad til vassdragsmyndigheten (NVE). Overføring av vann mellom to eller flere forskjellige vassdrag og bygging av reguleringsmagasin er automatisk konsesjonsbelagt. Påregnelig behandlingstid (2009) er 7-9 år fra søknad sendes.

Kraftpris

Kraftpris avregnes i øre pr. kWh. Spotprisen, dvs den prisen som det til enhver tid kan kjøpes eller selges kraft for i markedet er i praksis retningsgivende pris for alle kraftselgere og kjøpere. Prisen kan variere sterkt etter årstiden, nedbørsmengde, magasinfylling, forbruk, eksportmuligheter, temperatur osv.

Les mer om kraftpris her

Kraftverk

Anlegg som omvandler en bestemt energiform til elektrisk energi.

kW (kilowatt)

Er 1000 Watt. Betegnelse på effekt.

kWh (kilowatt-timer)

Er 1000 Watt effekt  i 1 time. Betegnelse for energimengde. En varmovn på 1000 Watt som står på i 1 time har forbrukt 1 kWh. En turbingenerator på 50 kW som produserer hele året (i 8760 timer) kan produsere (50 kW x 8760 timer)
= 438.000 kWh, dvs nok til å forsyne ca. 17 eneboligers energiforbruk i et år.

Melding

Det skal sendes melding til NVE om bygging av kraftverk, uansett størrelse, dersom vassdraget er vernet mot kraftutbygging. Meldingen skal inneholde nødvendige opplysninger for at NVE kan få vurdert om tiltaket kan være konsesjonspliktig. Utløser tiltaket konsesjon, kan det i vernede vassdrag søkes konsesjon for mikro- eller minikraftverk, altså opp til 1000 kW ytelse. I vassdrag som ikke er vernet mot kraftutbygging kan utbyggeren be NVE vurdere om det er nødvendig med konsesjon. I så fall må han sende melding på samme måte som gjeldede for vernede vassdrag. En melding behandles betydelig raskere enn en søknad.

Minikraftverk

Minikraftverk er kraftverk som har en ytelse på mellom 100 kW og 1000 kW.

Mikrokraftverk

Mikrokraftverk er kraftverk som har en ytelse på inntil 100 kW.

Myr

En myr er et område der grunnvannsspeilet ligger i dagen.

Nedbørfelt

Et vanninntak til et kraftverk har et nedbørfelt oppstrøms inntaksstedet. Nedbørfeltet er det areal som har helling til  bekken/elven oppstrøms vanninntaket. Nedbørfeltets grenser følger fjelltopper og høydedrag og går i hovedsak på tvers av kartets høydekurver.

Nettleie

Det lokale e-verket skal ha dekket transportkostnadene av kraften til sluttbruker ved å beregne seg en nettleie som skal dekke kostnadene ved å drive, vedlikeholde og fornye nettet, samt gi en rimelig avkastning på virksomheten. Leien beregnes etter kundens uttak i kWh. Nettleien kan noen ganger være høyere enn selve prisen på elkraft.

En kraftverkseier som dekker sitt eget strømforbruk ved en privat kabel mellom generatoren og forbruksstedet, skal ikke betale nettleie. Dersom generatorytelsen er mindre enn 100 kVA skal han heller ikke betale forbruksavgift for uttak til eget bruk. I perioder av året med lite vann, slik at han må kjøpe tilleggskraft, må han betale både nettleie og forbruksavgift for dette tilleggskvantumet.

Netto fallhøyde

Netto fallhøyde er brutto fallhøyde fratrukket det trykktap som oppstår i et turbinrør på grunn av friksjonen mellom vannet å rørveggen.

NVE

NVE er en forkortelse for Norges vassdrags- og energidirektorat

Pelton-turbin

Pelton-turbin er en fristråleturbin med fra 1  eller flere dyser. Oppfunnet av amerikaneren Lester Allan Pelton.

Små kraftverk

Små kraftverker er fellesbetegnelse for mindre kraftverk uten at det er angitt noen bestemt størrelse, i motsetning til betegnelsen ”Småkraftverk”, (skrevet i ett ord) som betegner kraftverk i effektområdet mellom 1.000 og 10.000 kW (1-10 MegaWatt).

Småkraftverk

Småkraftverk betegner kraftverk i effektområdet mellom 1.000 og 10.000 kW (1-10 MegaWatt). Se også "små kraftverk".

Turbiner

De vanligste turbintyper er med vann eller damp som drivmedium. Vannturbiner ble tatt i bruk her i landet utover på 1800-tallet. De er alle oppfunnet av utlendinger med navn som Francis (England), Pelton (USA), Kaplan (Østerrike), Banki (Ungarn) for å nevne de vanligste typer.

Turbingeneratorer

Turbingeneratorer betegner en enhet som består av både turbin og generator. De bygges enten ved at det er direkte kopling mellom turbin- og generatorakselen eller ved en utveksling mellom de to enhetene.

Turbinrør  

Turbinrørets oppgave er å ”stable” en vannsøyle mellom vanninntak og turbin, slik at vekten av denne vannsøylen (og derved vanntrykket) kan utnyttes til å drive en turbin. Et turbinrør er alltid fullt av vann. Vannforbruket reguleres på turbinen og tilpasses den vannmengde som er tilgjengelig ved inntaket.

Tverrstrømsturbin

Tverrstrømsturbin er en annen betegnelse på crossflow- og Bankiturbin.

Utnyttelsegrad

Utnyttelsegraden er et uttrykk for kraftverkets kapasitetutnyttelse. Et kraftverk på 100 kW har en årskapasitet på (100 kW x 8760 timer) = 876.000 kWh.

Full kapasitetsunyttelse forutsetter at anlegget har vann til full effekt hele året, noe som er svært sjeldent og bare forekommer i vassdrag med stor magasinregulering og/eller der kraftverket bare bruker er liten del av vannføringen til kraftproduksjon.

I et uregulert vassdrag vil en normalt god kapasitetsutnyttelse være 0,4 til 0,7. Utnyttelsegraden faller med økt slukeevne på turbinen og øker med redusert slukeeevne.

Mikro- og minikraftverk i vernede vassdrag har som regel god kapasietesutnyttelse og derved god lønnsomhet fordi bare en liten del av middelvannføringen (10-30%) tillates å bli nyttet til kraftproduksjon.

Vannkraft

Les om vannkraft her

Vannressursloven

Vannressursloven er den loven som regulerer hvordan landets vannressurser skal brukes og forvaltes. Den ivaretar både samfunnets interesser og den enkelte grunneiers interesser ved å fastslå en del kjøreregler for bruk av vannet. Det er en missforståelse ute og går når det av noen hevdes at råderetten over vannressursene tilhører ”Storsamfunnet”: Råderetten over vannet tilhører eieren av den grunn som vannet dekker (§ 13). Denne retten kan han nytte med de begrensninger som følger av lovens bestemmelser mht miljøet, slik at de allmenne interessene i vassdraget ikke blir skadelidende i nevneverdig grad.

Virkningsgrad

Den teoretiske effekt i et vannfall er alltid større enn den effekt som et kraftverk kan yte. Dette skyldes både friksjonstap (trykktap) i turbinrøret og tap både i turbin og generator. Virkningsgraden for et vannkraftverk er et uttrykk for forholdet mellom vannfallets teoretiske effekt og effekten målt på generatorens klemmebrett. En virkningsgrad på 0,6 til 0,8 er vanlig for kraftverk i mikro- og miniområdet.