El-sertifikater (Grønne sertifikater)

Med virkning fra 1. januar 2012 innføres det et system som innebærer et tilskudd til produsenter av ny og fornybar energi, herunder vannkraft fra mikro- og minikraftverk med byggestart etter 1. januar 2004.

Hensikten med ordningen er å stimulere til økt produksjon av ny energi fra fornybare energikilder.

Utvidelse og oppgradering av eksisterende anlegg vil også omfattes av ordningen for den del av produksjonen som utgjør et tillegg.

Tilskuddet til produsentene skal finansieres ved et mindre påslag i kraftprisen for den enkelte forbruker av elektrisk energi.

Fra starten ventes tilskuddet å bli ca. Kr. 250,- for hver MWh (Megawattime) energi som mates inn på det offentlige nettet. 1 MWh utgjør ett el.sertifikat, og tilsvarer et tilskudd på 25 øre pr. kWh.

Tilskuddsordningens varighet er 15 år. For eksisterende anlegg skal perioden for anlegg med byggestart etter 1.januar 2004 og frem til 1.januar 2012 trekkes ifra 15-årsperioden, slik at et anlegg som for eksempel hadde byggestart 1.januar 2006 vil få perioden redusert med 7 år.

Etter søknad skal NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat) for hvert enkelt anlegg godkjenne at produksjonen er sertifikatberettiget.

Når anlegget er godkjent av NVE, vil sertifikatsystemet bli administrert av Statnett SF. Hver produsent får da sin egen konto hos Statnett.