Alminnelig lavvannføring

Alminnelig lavvannføring er den gjennomsnittlige laveste vannføring i et vassdrag, regnet over et år.

Etter vannressurslovens § 10 skal minst den alminnelige lavvannføring være tilbake i bekke/elvestrekningen som er nyttet til kraftproduksjon.

For å kunne fastlå størrelsen på den alminnelige lavvannføring i liter pr sekund, må vannføringen i det aktuelle vassdraget måles kontinuerlig over en lang årrekke. De fleste vassdrag for mikro- og minikraftverk har ikke målestasjoner. I slike tilfelle må ”kvalifisert gjetning” erstatte målingene.

Den alminnelige lavvannføring kan variere fra ca 10% av middelvannføringen i de største vassdragene og ned mot 0 % i de aller minste (de som ikke har årssikker vannføring) etter følgende forhold:

Lavvannføringen øker med:   

- økt feltstørrelse
- økt sjøareal
- økt nedbørmengde
- økt løsmasseareal
- økt myrareal

Lavvannføringen avtar med: 

- økt andel snaufjell
- økt helling

I tillegg vil klimaet i området spille en rolle, for eksempel hyppige mildværsperioder gir økt lavvannføring. Lange, kalde vintre har motsatt virkning.

Bruk av den alminnelige lavvannføring til kraftproduksjon er normalt konsesjonspliktig.

Tilbake til ordliste over vannkraft-uttrykk