Kraftpris

Kraftpris avregnes i øre pr. kWh. Spotprisen, dvs den prisen som det til enhver tid kan kjøpes eller selges kraft for i markedet er i praksis retningsgivende pris for alle kraftselgere og kjøpere. Prisen kan variere sterkt etter årstiden, nedbørsmengde, magasinfylling, forbruk, eksportmuligheter, temperatur osv.

Ved stadig nye overføringskabler til utlandet vil norske kraftpriser etter hvert nærme seg det europeiske prisnivået. Kraften selges i prinsipp til den som betaler mest etter loven om tilbud og etterspørsel. I år med lite nedbør er Norge avhengig av import for å dekke forbruket. Underskudd i Norge, samtidig med dyr import av tilleggskvantumet vil gi høyere pris. I år med mye nedbør vil overskuddkraften i Norge søkes eksportert til utlandet til høyere pris som også vil gi høyere pris i Norge fordi overskuddet som tidligere måtte selges på billigsalg nå kan selges ut av landet.

Økt overføringskapasitet mellom Norge og utlandet bidrar til en mer stabil kraftpris,riktignok på et høyere nivå enn tidligere, samtidig som økt overføringskapasitet reduserer faren for kraftrasjonering i ekstreme tørrår.
Derved unngår man også ekstremt høye priser i et knapphetsmarked.

www.nordpool.no kan du følge med i kraftprisene hver time i døgnet, året rundt.

Tilbake til ordlisten